Bijlessen 

Sommige leerlingen in de onder- of bovenbouw hebben moeite met de leerstof van bepaalde schoolvakken. Het lukt een leerling bijvoorbeeld niet om de zaken bij economie op een rijtje te krijgen, een leerling mist net dat ene stapje bij natuurkunde om een probleem op te lossen, er is behoefte aan het onder begeleiding extra oefenen van wiskundevraagstukken. Vanzelfsprekend kunnen er hier ook andere vakken genoemd worden. Het Fortes Lyceum ondersteunt een leerlingbijlessysteem dat grofweg neerkomt op het volgende: 

Leerlingen uit de bovenbouw, die beschikken over aantoonbare kwaliteiten bij een bepaald schoolvak, kunnen tegen vergoeding in hun vrije tijd bijles in dat vak geven aan andere leerlingen. 

Hieronder wordt er achtereenvolgens informatie verstrekt over: 

1. Wat moeten de leerlingen doen die bijles willen krijgen? 

2. Wat moeten de leerlingen doen die bijles willen geven? 

 

In de Fortes app staat het bestand Aanbod,daarin  kun jij zien voor welke vakken nu al bijles wordt verzorgd. Wil jij bijles geven in een nog niet vermeld vak vul dan het Aanmeldformulier bijles in en neem contact op met je vakdocent. 

1. Wat moeten de leerlingen doen die bijles willen krijgen? 

 • Selecteer uit het bestand Aanbod (Fortes app) een begeleider voor het vak waarin jij bijles wilt krijgen. Laat jouw ouders/verzorgers telefonisch contact opnemen met de begeleider. 
 • De ouders/verzorgers van de klant en de begeleider maken onderling een afspraak over plaats, data, tijden en vergoeding van de bijlessen. Als richtlijn geldt dat de kosten van een bijles minimaal € 5,00 en maximaal € 10,00 bedragen. 
 • De begeleider en de klant vullen het Afsprakenformulier bijles in. De klant én zijn ouders/verzorgers én de begeleider ondertekenen het formulier. De klant bewaart het originele afsprakenformulier en geeft eventueel kopieën aan de begeleider en vakdocent van de begeleider. 

 

Voortgang, klachten en aansprakelijkheid 

 • De klant en de begeleider kunnen tijdens de periode dat er bijles wordt gegeven een logboek bijhouden waarin staat aangegeven wat er tijdens elke bijeenkomst globaal gedaan is. Een blanco Logboek bijles kan gedownload worden. Zowel de begeleider als de klant zijn verantwoordelijk voor het feit dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. 
 • De school (in het bijzonder de vakdocent van de begeleider) fungeert slechts als bemiddelaar en is op geen enkele wijze verder betrokken en verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en de inhoud van de bijlessen. 
 • Het spreekt voor zich dat eventuele klachten over het nakomen van de afspraken of opmerkingen over de vorm en/of inhoud van de begeleiding tussen de opdrachtgever (klant of ouders/verzorgers van de klant) direct onderling besproken worden. Betaling vindt altijd direct na afloop van de gegeven bijles plaats. 
 • Aan het einde van een (bijles)periode kan eventueel het Evaluatieformulier bijles ingevuld worden. De klant levert dit ingevulde formulier én het logboek bij de vakdocent van de begeleider in. Indien er klachten zijn over het functioneren van de begeleider kan dit tot gevolg hebben dat de geschiktheidsverklaring van de begeleider ingetrokken wordt. 

 

2. Wat moeten de leerlingen doen die bijles willen geven? 

 

 • Belangstellende leerlingen uit de bovenbouw downloaden het Aanmeldformulier bijles. Zij vullen het formulier in en maken een afspraak met de eigen docent van het vak waarin zij bijles willen geven. 
 • De docent bespreekt met de leerling of de leerling over aantoonbare vakinhoudelijke kennis, sociale en didactische vaardigheden beschikt. De docent geeft aan of de leerling geschikt is om bijles te geven en zo ja, op welk niveau. Het aanmeldformulier wordt door de docent bewaard. De gegevens van de leerlingen, die geschikt bevonden zijn, worden openbaar gepubliceerd. De docent geeft daartoe een kopie van het aanmeldformulier aan de beheerder van dit bijlessysteem. 
 • Gebruik het Mutatieformulier bijles als jij gegevens van het aanmeldformulier wilt wijzigen. 

 

Overleg met de klant 

 • Vanaf nu heeft de leerling die geschikt bevonden is de status van begeleider. Als begeleider wacht je af totdat een klant contact met je opneemt. Is dat het geval dan vindt er een oriënterend gesprek tussen de ouders/verzorgers van de leerling die bijles wil krijgen en de begeleider plaats. Tijdens dat overleg maken de ouders/verzorgers van de klant en de begeleider onderling een afspraak over plaats, data, tijden en vergoeding van de bijlessen. Als richtlijn geldt dat kosten van een bijles van een lesuur minimaal € 5,00 en maximaal € 10,00 bedragen. 
 • De begeleider en de klant vullen het Afsprakenformulier bijles in en geeft eventueel kopieën aan de begeleider en vakdocent van de begeleider. De vakdocent meldt aan de beheerder van dit bijlessysteem dat de begeleider een klant heeft. 

 

Voortgang, klachten en aansprakelijkheid 

 • De klant en de begeleider kunnen tijdens de periode dat er bijles wordt gegeven een logboek bijhouden waarin staat aangegeven wat er tijdens elke bijeenkomst globaal gedaan is. Een blanco Logboek bijles kan gedownload worden. Zowel de begeleider als de klant zijn verantwoordelijk voor het feit dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. De school (in het bijzonder de vakdocent van de begeleider) fungeert slechts als bemiddelaar en is op geen enkele wijze verder betrokken bij en verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken en de inhoud van de bijlessen. 
 • Het spreekt voor zich dat eventuele klachten over het nakomen van de afspraken of opmerkingen over de vorm en/of inhoud van de begeleiding tussen de opdrachtgever (klant of ouders/verzorgers van de klant) en de begeleider direct onderling besproken worden. Betaling vindt altijd direct na afloop van de gegeven bijles plaats. 
 • Aan het einde van een (bijles)periode kan er door de klant het evaluatieformulier ingevuld worden. De klant levert dit ingevulde formulier én het logboek bij jouw vakdocent in. 
 • Indien er klachten zijn over jouw functioneren kan dit tot gevolg hebben dat je geschiktheidsverklaring wordt ingetrokken. Jij kunt onafhankelijk van je klant als begeleider het Evaluatieformulier bijles gebruiken om informatie over de afgelopen (bijles)periode aan je vakdocent door te geven. Dit is niet verplicht. Het is raadzaam dit wel te doen in geval van een meningsverschil. 

 

Samengevat: 

Voor de klant (leerlingen die bijles willen krijgen): 

 • De ouders/verzorgers van de leerling die bijles wil krijgen, leggen met het Afsprakenformulier bijles afspraken over plaats, data, tijden en vergoeding van de bijlessen vast. De klant én zijn ouders/verzorgers én de begeleider ondertekenen het formulier. De klant bewaart het originele afsprakenformulier en geeft eventueel kopieën aan de begeleider en vakdocent van de begeleider. 
 • Tijdens een bijlesperiode kan er met behulp van het Logboek bijles een logboek bijgehouden worden. Dit wordt door de klant en begeleider ingevuld. Na afloop van een bijlesperiode geeft de klant het logboek eventueel aan de vakdocent van de begeleider. 

 

Voor de begeleider (leerlingen die bijles geven of willen geven): 

 • Met het Aanmeldformulier bijles kunnen leerlingen uit de bovenbouw zich aanmelden om bijlessen te geven. Zij vullen het formulier in en maken een afspraak met de eigen docent van het vak waarin zij bijles willen geven. 
 • De begeleider kan met het Mutatieformulier bijles gegevens die vermeld staan op het aanmeldformulier wijzigen. 

 

Voor de klant en de begeleider: 

 • Na afloop van een bijlesperiode wordt eventueel door de klant het Evaluatieformulier bijles ingevuld. De klant levert dit ingevulde formulier (én het logboek) bij de vakdocent van de begeleider in. De begeleider kan onafhankelijk van de klant een ingevuld evaluatieformulier bij zijn/haar vakdocent inleveren. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Florian van Dommelen.